733 photos

SHC v. Kentucy State University 4.17-18.2021-002-SHC Baseball 2021SHC v. Kentucy State University 4.17-18.2021-011-SHC Baseball 2021SHC v. Kentucy State University 4.17-18.2021-014-SHC Baseball 2021SHC v. Kentucy State University 4.17-18.2021-026-SHC Baseball 2021SHC v. Kentucy State University 4.17-18.2021-032-SHC Baseball 2021SHC v. Kentucy State University 4.17-18.2021-039-SHC Baseball 2021SHC v. Kentucy State University 4.17-18.2021-041-SHC Baseball 2021SHC v. Kentucy State University 4.17-18.2021-047-SHC Baseball 2021SHC v. Kentucy State University 4.17-18.2021-050-SHC Baseball 2021SHC v. Kentucy State University 4.17-18.2021-070-SHC Baseball 2021SHC v. Kentucy State University 4.17-18.2021-085-SHC Baseball 2021SHC v. Kentucy State University 4.17-18.2021-086-SHC Baseball 2021SHC v. Kentucy State University 4.17-18.2021-087-SHC Baseball 2021SHC v. Kentucy State University 4.17-18.2021-093-SHC Baseball 2021SHC v. Kentucy State University 4.17-18.2021-094-SHC Baseball 2021SHC v. Kentucy State University 4.17-18.2021-108-SHC Baseball 2021SHC v. Kentucy State University 4.17-18.2021-113-SHC Baseball 2021SHC v. Kentucy State University 4.17-18.2021-117-SHC Baseball 2021SHC v. Kentucy State University 4.17-18.2021-118-SHC Baseball 2021SHC v. Kentucy State University 4.17-18.2021-119-SHC Baseball 2021